Abonnemangsvillkor för Glimra Betallösningar AB

Abonnemangsvillkor för Glimra Betallösningar AB 

Följande villkor gäller för Glimra Betallösningar AB, org. nummer 559199-8132, (”Glimra Betallösningar AB”) tvättjänster som innefattar tvättabonnemang, användning av Glimra Betallösningar AB applikation och köp av styckevisa biltvättar vid Glimra Betallösningar ABs stationer i Sverige, i den mån annat inte avtalats mellan parterna.  

Glimra Betallösningar AB Applikation är en applikationsbaserad tjänst som ger anslutna kunder tillgång till biltvätt. 

Vid första inloggning i Glimra Betallösningar AB applikationer, efter nedladdning av appen via App Store eller Google Play, ska kontoinnehavaren registrera önskat tvättprogram och tvättanläggning, fordon samt vilket betal- eller kreditkort som ska anslutas till tjänsten. Anslutet betal- eller kreditkort måste vara öppet för köp på Internet för att kunna nyttjas som betalningsmedel för tjänsten. För kontoinnehavare med företagskort innebär detta att kontoinnehavaren genom att ansluta sitt företagskort för Glimra Betallösningar AB-abonnemangstvätt intygar att denne har befogenhet att teckna Glimra Betallösningar AB-abonnemangstvätt å företagets vägnar samt att köpa styckevisa tvättar å företagets vägnar. Kontoinnehavare som är osäkra på om rätt att ansluta företagskort för Glimra Betallösningar AB-abonnemangstvätt föreligger uppmanas att kontakta sin arbetsgivare innan anslutning. Vid det fall då det är ett förköpt abonnemang finns inga krav på ett giltigt kontokort för att kunna använda tjänsten. 

Glimra Betallösningar AB Abonnemang 

2.1 Inledning 

Ett abonnemang gäller löpande och för ett fordon (via registreringsnummer) på de tvättanläggningar som från tid till annan är anslutna till tjänsten. Abonnemanget medger kortinnehavaren möjlighet att tvätta registrerat fordon upp till x antal gånger per rullande 30 dagar. X antal gånger beror på den abonnemang som kunden har köpt. Abonnemangsformen kan även ha tidsbestämmelser som innebär att tvätt endast går att starta under förutbestämda tider. Tidsangivelserna framgår vid tecknandet av abonnemanget och kan även ses av användaren i applikationen. Om kortinnehavaren önskar tvätta fler fordon krävs således ytterligare abonnemang för varje tillkommande fordon. 

Byte av registrerat fordon kan maximalt ske en gång under abonnemangsperioden. Kortinnehavaren kontaktar i sådant fall Glimra Betallösningar AB kundservice via e-post på support@glimra.se. Kunden har möjlighet att vid ett tillfälle per löpande sexmånadersperiod ändra vilket fordon som är anslutet till abonnemanget. 

2.2 Betalning 

Kortinnehavare som anslutit sig till en abonnemangstjänst debiteras gällande abonnemangsavgift månatligen det bank- eller betalkort som registrerats för abonnemangstjänsten. Om betalning inte kan genomföras, exempelvis till följd av att kortet spärrats eller saknat täckning alternativt inte är öppet för köp på Internet, kommer abonnemangstjänsten tillfälligt spärras. Nya försök görs under de nästkommande tre bankdagarna. Abonnemangstjänsten återaktiveras när godkänd betalning registrerats hos Glimra Betallösningar AB. Företagskunder har möjlighet att erlägga betalning mot faktura. För betalning via faktura kontaktar kunden Glimra Biltvätts kundservice via e-post på support@glimra.se.  

Kortinnehavaren som registrerat sitt kort i Glimra Betallösningar AB applikation förbinder sig vid nyttjande av tjänsten att: 

Endast registrera bank- eller kreditkort tillhörande kortinnehavaren 

Inte medverka till obehörigt eller otillbörligt nyttjande av tvättabonnemanget eller inköpta stycketvättar som strider mot abonnemangsbestämmelserna. 

Omgående rapportera fel i tjänsten eller applikationen till Glimra Betallösningar AB kundtjänst 

Glimra Betallösningar AB förbehåller sig rätten att när som helst utföra erforderligt underhåll, stängning p.g.a. kyla, reparation eller förbättring av anslutna tvätthallar samt applikationen, varför tjänstens tillgänglighet inte garanteras. Glimra Betallösningar AB äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Kortinnehavarens rätt att använda Glimra Betallösningar AB tjänster, om Glimra Betallösningar AB har anledning att anta att Kortinnehavaren bryter mot ovan bestämmelser. Glimra Betallösningar AB äger härvid rätt att debitera kortinnehavarens betal-/kreditkort för skada som Glimra Betallösningar AB lidit (t.ex. mellanskillnad mellan rabatterat pris som erhållits vid utnyttjande av applikationen och det ordinarie biltvättpriset). Glimra Betallösningar AB har rätt att säga upp Kortinnehavarens rätt att använda Glimra Betallösningar AB biltvätt med en månads uppsägningstid, om den anläggning som kunden valt inte längre ska vara ansluten till applikationen, eller om Glimra Betallösningar AB ska upphöra med tjänsten i sin helhet. 

2.3 Nyttjande av abonnemanget 
Användare har som skyldighet att försäkra sig att det registrerade fordonets storlek inte överskrider de maximala mått som gäller för aktuell tvättanläggning samt i övrigt följer de instruktioner som vid var tid anvisas vid tvättanläggningen. Glimra Betallösningar AB ansvarar inte för icke fabriksmonterad extrautrustning. 

Abonnemanget får endast användas på det registreringsnummer som är angivet. Glimra Biltvätt förbehåller sig rätten till att göra kontroller och vid missbruk av detta kommer abonnemanget att terminernas. Vid missbruk där kunden utnyttjat Glimra Betallösningar AB’s system för egen vinning har Glimra Betallösningar AB rätt att säga upp Kortinnehavarens avtal med omedelbar verkan. 

3.1 Ångerrätt 

Kortinnehavare och kunder som är konsument har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar från registreringsdatum genom kontakt till Glimra Betallösningar AB Kundservice. Kontakt initieras genom att ett e-post meddelande skickas till support@glimra.se. Om Kortinnehavaren har använt abonnemanget under tiden fram till att ångerrätten utövas, ska Kortinnehavaren betala ordinarie pris för dessa biltvättar enligt Glimra Betallösningar ABs vid var tid gällande prislista. Glimra Betallösningar AB äger härvid rätt att debitera Kortinnehavarens registrerade betal-/kreditkort för den skuld som härvid föreligger, innan återbetalning av eventuellt återstående medel sker till Kortinnehavaren. 

3.2 Personuppgifter 

Samtliga aktuella villkor och information kring Glimra Betallösningar AB behandling av personuppgifter samt information om kortinnehavarens rättigheter i förhållande till personuppgiftsbehandlingen finns tillgängliga i Glimra Betallösningar AB policy. I samband med registrering av Glimra Betallösningar AB förväntas Kortinnehavaren ha tagit del av denna information. 

 

3.3 Klagomålshantering och tvister 

Abonnemangsinnehavaren hänvisas i första hand att skickas till support@glimra.se. Om parterna inte kan komma överens, kan kortinnehavaren vända sig till ARN och/eller allmän domstol.