Dissolve - Degreaser

Regular price 98.00 SEK Sale

Beräknas vara åter i lager vecka 2/3!

Dissolve är en aromatfri kallavfettning som effektivt löser asfalt, olja och annan petroleumbaserad smuts. Kan appliceras på både våt och torr yta.

Mer info kommer hur den används osv.

1. Applicera jämt över ytan (normalt från handtagen och nedåt.
2. Låt dra några minuter
3. Spola av nedifrån och upp.
4. Fortsätt med nästa steg i din tvättprocedur.

Ps. Går givetvis bra att använda för exemeplvis motortvätt mm. Kom också ihåg att produkten bör ligga lite längre på ytan vid kall temperatur. För bäst effekt bör även Extract användas ovanpå Dissolve efter steg 2.

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.


Fara: Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Framkalla inte kräkning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga.
Rökning förbjuden. Förvaras inlåst. Innehållet i behållaren lämnas till en
godkänd avfallsanläggning. Innehåller aromatiska kolväten >30%