tershine Prime - Panel Wipe

  Prime - Panel Wipe

  198.00 kr
   BESKRIVNING

   Prime är en så kallad panel wipe som rengör ytan och förbereder den för valfritt lackskydd, förslagsvis Magnify eller Refract. Med sin unika formula rengör den ytan på djupet och avlägsnar eventuella polerrester, fetter med mera. Luktar nästan ingenting (smutt). Som bonus är den heller inte brandfarlig! Det här är grunden till en bra hållbarhet, oavsett typ av skydd! Extremt dryg och räcker till massor. Fungerar även fantastiskt till att få bort väldigt hårt sittande asfaltsfläckar. Finns i 200 ml samt 500 ml.

   1. Duscha i mikrofiberduk eller direkt på ytan.
   2. Stryk ut över en panel åt gången.
   3. Buffa upp med ren sida eller en annan duk.
   4. Applicera valfri glossy gloss med gott samvete

   Biologiskt nedbrytbar och innehåller inga högfluorerade ämnen (PFAS).

   Förvaras frostfritt.   Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

   Innehåller: Low boilingpoint hydrogen treated naphtha, Naphtha (petrolium) hydrotreated heavy; Hydrocarbons, c11-c14, isoalkanes, cyclics <2% aromater.
   FARA: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

   NYLIGEN VISADE PRODUKTER: