Repel - Siktförbättrare

Youtube videos

Liknande produkter

Tillsats för spolarvätskan som ger en kristallklar ruta och massa härlig avrinning utan någon insats. Häll ner i spolarvätskan och resultatet kommer direkt.

Vattnet pärlar sig och bara flyger av
Kristallklar ruta
Extremt enkel att använda
Ger en härlig doft av skogsbär
Mycket effektiv

Så använder du Repel - Siktförbättrare 

1. Häll i hela flaskan (100ml) i en full spolarvätskebehållare.
2.
Använd spolarfunktionen som vanligt.
3.
Ja det är inte svårare än så :)

Repel - Clear View är en tillsats för spolarvätskan som gör att rutan blir renare samt du får en mycket trevlig avrinning som gör körningen betydligt lättare i blötare förhållanden. Extremt smutt och fördelen är att det kommer gå åt mindre spolarvätska då rutan håller sig renare under en längre tid, samt givetvis blir det mycket lättare att köra i regn tack vare den hydrofobiska effekten som uppstår. Döljer även till viss del den inte helt goa doften av själva spolarvätskan med en lätt "skogsbärs-doft". 

100ml är tänkt till 4-5 liter spolarvätska men vi har märkt att det även fungerar för mindre och mer, dvs du kan ju labba dig fram med halva flaskan först etc. om du önskar.  

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.Innehåller: Organomodified Diquaternary Polydimethylsiloxane. Konserveringsmedel: Sodium - Hydroxymethylglycinate.
FARA: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd: Skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskyd. VID HUDKONTAKT: Tvätt med mycket vatten i flera minuter. VID KONTAKT MED ÖGONGEN: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet i behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.


Senast besökta produkter